HOME

  • The official website is now open.


  • Abstract Submission & Earlybird Registration in now open.


  • Earlybrid registration deadline is extended to September 30.


  • Scientific Program is now updated.


May 1, 2015

Registration Open

Abstract Submission Open


September 30, 2015

Early Bird Registration deadline


September 30, 2015

Oral Abstract Deadline


October 15, 2015

Standard Registration Deadline

Poster Submission Deadline

Korea: Juyoung Yoon, Jong Seung Kim, Byeang Hyean Kim, Kyo Han Ahn, Jong-In Hong, Jong-Man Kim

China: He Tian, Xuhong Qian, Xiaojun Peng, Ben Zhong Tang, Shu Wang, Weihong Zhu

Japan: Itaru Hamachi, Kazuya Kikuchi, Yasuteru Urano, Takeaki Ozawa, Hiroyuki Nakamura

India: Manoj Kumar, Amitava Das

Singapore: Young-Tae Chang, Bin Liu

Taiwan: Wen-Sheng Chung, Shu-Pao Wu

Thailand: Mongkol Sukwattanasinitt, Thawatchai Tuntulani


Sponsored by

    Organized by